Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan seudun sukututkimusyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimusta, toimia yhdyssiteenä Lappeenrannan seudun sukututkijain kesken, ja pitää yllä yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia, sekä järjestää alaansa koskevaa keruu- ja julkaisutoimintaa.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, tai oikeuskelpoinen yhteisö jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuotena, tai on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

5 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä, jotka suorittavat yhdistykselle vuosikokouksessa määrättävän vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

6 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, ja neljä kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla arvan mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä ovat saapuvilla. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävät se määrää.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

9 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille 15 pvä helmikuuta mennessä. Tilintarkastus on toimitettava ja tilit palautettava lausuntoineen hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

10 § Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo ne tarpeellisiksi, tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen yhdistyksen vuosikokouksessa päättämässä sanomalehdessä.

Muista tilaisuuksista tiedotetaan jäsenille hallituksen päättämällä tavalla.

11 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.

- Esitetään yhdistyksen tilikertomus, ja tilintarkastajien lausunto.

- Päätetään tilikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

- Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

- Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

- Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

- Valitaan kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.

- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

- Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumislehdestä.

- Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esiin tuomista asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain 24 & määräykset.

12 § Yhdistyksen jäsenten kokouksessa esitetyt asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, mutta ei päätettäviksi. Jos jäsen haluaa päätöstä asialle kokouksessa, niin hänen tulee toimittaa hallitukselle kirjallinen esitys asiasta kaksi viikkoa ennen kokousta.

13 § Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Järjestämään arpajaisia ja keräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan, sekä omistamaan ja hallitsemaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

14 § Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa arpa.

15 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on mainittu kokouskutsussa ja sitä kannattaa vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.

16 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkaantuu, on sen varat luovutettava sukututkimustoimintaa palvelevaan tarkoitukseen tavalla, jonka viimeinen kokous päättää.